LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG HỌP


Phòng Họp 1 Phòng Họp 2 Phòng Họp 3
    « PreviousTháng Mười 2020Next »    
Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
28
13:30 - 20:30
Phòng Họp 2 - Đoàn Trường
29
08:00 - 11:00
Phòng Họp 3 - Ban Quản Lý Ký Túc Xá
301
09:30 - 11:00
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
2
13:00 - 16:00
Phòng Họp 3 - Đoàn Trường
19:00 - 21:00
Phòng Họp 2 - Đoàn Trường
34
5
07:00 - 11:00
Phòng Họp 2 - Khác
13:00 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
6
08:00 - 12:00
Phòng Họp 3 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
13:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Khác
17:30 - 20:00
Phòng Họp 3 - Đoàn Trường
7
08:00 - 11:30
Phòng Họp 3 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
13:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Khoa Công Nghệ Thông Tin
13:30 - 16:00
Phòng Họp 3 - Đoàn Trường
8
07:30 - 16:30
Phòng Họp 2 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
08:00 - 12:00
Phòng Họp 3 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
9
08:00 - 12:00
Phòng Họp 3 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
10
07:00 - 11:59
Phòng Họp 2 - Khoa Công Nghệ Hoá Học & Thực Phẩm
07:00 - 17:00
Phòng Họp 3 - Khoa Cơ Khí Động Lực
11
07:00 - 17:00
Phòng Họp 3 - Khoa Cơ Khí Động Lực
07:30 - 11:50
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
12
07:30 - 11:30
Phòng Họp 2 - Khác
13:30 - 15:00
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
1314
08:00 - 11:30
Phòng Họp 3 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
08:00 - 10:00
Phòng Họp 1 - Phòng Đào Tạo
15
07:30 - 16:30
Phòng Họp 2 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
08:00 - 11:30
Phòng Họp 3 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
16
07:30 - 17:00
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
08:30 - 11:00
Phòng Họp 3 - Phòng Thiết Bị Vật Tư
13:00 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
17
07:30 - 13:00
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
18
07:31 - 11:13
Phòng Họp 2 - Khoa Xây Dựng
19
07:30 - 11:00
Phòng Họp 2 - Khoa Khoa Học Ứng Dụng
08:00 - 11:30
Phòng Họp 3 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
08:00 - 09:00
Phòng Họp 1 - Phòng Đào Tạo
13:00 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
20
17:30 - 20:30
Phòng Họp 2 - Đoàn Trường
18:00 - 20:00
Phòng Họp 3 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp

Phụ nữ Việt Nam
21
08:15 - 10:30
Phòng Họp 2 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
10:45 - 21:30
Phòng Họp 2 - Đoàn Trường
14:00 - 17:00
Phòng Họp 1 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
22
07:30 - 11:45
Phòng Họp 3 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
07:30 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
13:30 - 14:30
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
14:00 - 15:00
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
23
07:00 - 11:30
Phòng Họp 3 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
07:30 - 17:00
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
08:30 - 10:00
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
09:00 - 11:30
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
24
07:30 - 12:00
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
07:34 - 11:49
Phòng Họp 1 - Phòng Đào Tạo
12:00 - 16:30
Phòng Họp 2 - Khoa Ngoại Ngữ
17:00 - 19:00
Phòng Họp 2 - Đoàn Trường
25
06:00 - 18:00
Phòng Họp 2 - Đoàn Trường
26
07:30 - 11:28
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
27
08:00 - 11:00
Phòng Họp 2 - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
13:30 - 16:00
Phòng Họp 2 - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
28
07:30 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
29
07:00 - 11:59
Phòng Họp 2 - Khoa Ngoại Ngữ
30311
23
08:00 - 11:00
Phòng Họp 2 - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
13:30 - 16:00
Phòng Họp 2 - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
45
07:30 - 16:30
Phòng Họp 2 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
678