LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG HỌP


Phòng Họp 1 Phòng Họp 2 Phòng Họp 3
    « PreviousNovember 2017Next »    
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
30
09:00 - 11:00
Phòng Họp 3 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
31
10:00 - 12:00
Phòng Họp 2 - Trung Tâm Việt Nhật
12
07:30 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
13:30 - 16:30
Phòng Họp 2 - Khoa Công Nghệ Hoá Học & Thực Phẩm
17:30 - 21:00
Phòng Họp 3 - Đoàn Trường
3
07:30 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
09:00 - 12:00
Phòng Họp 3 - Khoa Công Nghệ May & Thời Trang
13:30 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
4
08:00 - 11:00
Phòng Họp 3 - Khoa Cơ Khí Động Lực
08:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Khoa Đào Tạo Chất Lượng Cao
14:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
5
08:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
6
07:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
08:00 - 12:00
Phòng Họp 3 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
7
07:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
15:00 - 18:30
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
8
07:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
08:00 - 14:00
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
9
07:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
10
07:30 - 15:00
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
11
06:00 - 12:00
Phòng Họp 2 - Khoa Kinh Tế
12
07:00 - 13:00
Phòng Họp 2 - Đoàn Trường
13
08:00 - 11:00
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
13:30 - 17:30
Phòng Họp 2 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
14
07:30 - 16:00
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
07:30 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
14:01 - 17:02
Phòng Họp 2 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
17:00 - 20:00
Phòng Họp 3 - Đoàn Trường
1516
08:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
17
08:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Trung Tâm Dạy Học Số
13:00 - 17:01
Phòng Họp 3 - Khoa Công Nghệ May & Thời Trang
18
07:00 - 12:00
Phòng Họp 2 - Khoa Ngoại Ngữ
13:30 - 16:30
Phòng Họp 2 - Khoa Kinh Tế
17:30 - 20:00
Phòng Họp 2 - Phòng Thanh Tra Giáo Dục
19
07:30 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Thanh Tra Giáo Dục
08:00 - 11:00
Phòng Họp 3 - Đoàn Trường
20
Nhà giáo Việt Nam
2122
07:30 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
23
07:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Đoàn Trường
09:00 - 11:01
Phòng Họp 3 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
24
07:30 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
08:30 - 11:30
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
13:30 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
25
06:30 - 11:30
Phòng Họp 2 - Đoàn Trường
26
07:30 - 09:30
Phòng Họp 2 - Đoàn Trường
27
07:30 - 11:55
Phòng Họp 2 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
282930
08:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Khoa Cơ Khí Động Lực
13:30 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
1
13:00 - 17:01
Phòng Họp 3 - Khoa Công Nghệ May & Thời Trang
23
45
08:00 - 11:00
Phòng Họp 2 - Khoa Cơ Khí Động Lực
6
07:30 - 11:30
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
7
08:00 - 11:35
Phòng Họp 2 - Khoa Cơ Khí Động Lực
8
07:30 - 16:30
Phòng Họp 2 - Khoa In & Truyền Thông
08:00 - 11:30
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
9
08:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
10