LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG HỌP


Phòng Họp 1 Phòng Họp 2 Phòng Họp 3
    « PreviousNovember 2018Next »    
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
29
07:00 - 11:30
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
18:00 - 20:00
Phòng Họp 3 - Đoàn Trường
30
07:30 - 11:30
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
10:00 - 11:30
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
13:00 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
31
07:30 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
08:00 - 12:00
Phòng Họp 3 - Trung Tâm Việt Nhật
13:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
1
06:59 - 12:00
Phòng Họp 3 - Khoa Xây Dựng
08:00 - 13:00
Phòng Họp 2 - Khác
15:00 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
16:00 - 17:00
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
2
07:30 - 11:30
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
17:00 - 20:00
Phòng Họp 3 - Đoàn Trường
3
07:28 - 16:58
Phòng Họp 2 - Phòng Đào Tạo
4
07:30 - 17:30
Phòng Họp 2 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
17:00 - 21:00
Phòng Họp 2 - Đoàn Trường
5
07:30 - 17:00
Phòng Họp 3 - Trung Tâm Đào Tạo Ngắn hạn
10:00 - 11:55
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
10:00 - 16:00
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
14:00 - 17:01
Phòng Họp 1 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
6
07:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Trung Tâm Đào Tạo Ngắn hạn
09:00 - 11:55
Phòng Họp 1 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
14:30 - 17:31
Phòng Họp 1 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
15:00 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
7
07:15 - 11:20
Phòng Họp 3 - Phòng Thiết Bị Vật Tư
08:00 - 12:00
Phòng Họp 2 - Khoa Kinh Tế
17:00 - 21:00
Phòng Họp 2 - Đoàn Trường
8
08:00 - 11:00
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
13:30 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
14:00 - 15:00
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
14:00 - 15:00
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
17:00 - 21:00
Phòng Họp 2 - Đoàn Trường
9
08:00 - 11:00
Phòng Họp 3 - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
08:00 - 11:00
Phòng Họp 2 - Khoa Cơ Khí Động Lực
10
07:28 - 16:59
Phòng Họp 2 - Phòng Đào Tạo
11
12
08:30 - 11:30
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
18:00 - 20:30
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
13
13:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Khoa Kinh Tế
13:30 - 16:30
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
18:00 - 20:30
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
14
08:30 - 09:30
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
14:00 - 16:30
Phòng Họp 2 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
18:00 - 20:30
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
15
07:30 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
08:30 - 11:30
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
13:30 - 16:30
Phòng Họp 2 - Trung Tâm Dạy Học Số
18:00 - 20:30
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
16
13:02 - 17:01
Phòng Họp 3 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
18:00 - 20:30
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
18:00 - 20:30
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
17
07:28 - 16:59
Phòng Họp 2 - Phòng Đào Tạo
18
07:30 - 12:00
Phòng Họp 2 - Đoàn Trường
13:30 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Thanh Tra Giáo Dục
19:00 - 19:52
Phòng Họp 2 - Đoàn Trường
19
08:00 - 12:00
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
14:00 - 20:01
Phòng Họp 2 - Trung Tâm Việt Nhật
20
Nhà giáo Việt Nam
21
07:45 - 11:30
Phòng Họp 3 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
13:00 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
22
07:45 - 11:30
Phòng Họp 3 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
23
07:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
07:45 - 11:30
Phòng Họp 3 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
24
07:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
17:30 - 21:00
Phòng Họp 2 - Khoa Khoa Học Ứng Dụng
25
2627
07:30 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
28
06:29 - 12:30
Phòng Họp 2 - Khoa Xây Dựng
29
13:30 - 17:00
Phòng Họp 2 - Khoa Đào Tạo Chất Lượng Cao
13:30 - 16:30
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
30
07:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
13:00 - 17:00
Phòng Họp 1 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
13:30 - 17:00
Phòng Họp 2 - Khoa Cơ Khí Động Lực
1
08:00 - 11:35
Phòng Họp 2 - Khoa Công Nghệ May & Thời Trang
2
34
08:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
5
08:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
6
08:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
08:00 - 11:30
Phòng Họp 3 - Khoa Công Nghệ May & Thời Trang
7
08:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
8
08:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
9
08:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng